Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WBQA

Beste WBQA lid,

Het bestuur van de WBQA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 februari a.s. bij Kloosterhotel La Sonnerie.

Tijdschema:

· Inloop vanaf 19.00 uur

· Aanvang 19.30 uur

· Einde ALV 21.30 uur

Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 21 februari a.s.:

Agenda:

 • Openingswoord voorzitter
 • Ingekomen stukken / mededelingen / goedkeuring notulen
 • Verslag Secretariaat
 • Verslag Penningmeester
 • Juryleden
 • Terugblik 2018 (Ledendag/Jurydag/BBQ-spektakel/….)
 • Samenstelling bestuur
 • Doelstellingen 2019/2020
 • Rondvraag
 • Einde

Tevens stellen wij u in de gelegenheid om zelf punten aan te dragen. Deze a.u.b. voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken aan info@wbqa.nl.

Lokatie:

Kloosterhotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45, 5691 AB,
Son en Breugel, www.sonnerie.nl

In de bijlagen hieronder vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018.

De ALV is alleen toegankelijk voor WBQA leden. Graag vooraf aanmelden op info@wbqa.nl. Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

WBQA Nederland

Notulen 2018:

Algemene Ledenvergadering        08-02-2018

Aanwezigen

Aarts, H.

Liefde, M. de Steenis, H.G.
Aarts, M. Loo, H. van de Pol, E. van de
Boom, E. van de Nillesen, E. Tool, D.
Bunschoten, I. Nillesen, M. Tool, M.
Deenen, M. Peters, P. Vervoordeldonk, H.
Duijnhoven, R. van Plesman, S. Vossenberg, B. van
Eijnden, L. van de Pol, E. van de Vink, W.
Jochems, G. Rooij, T. van Willems, R.
Jochems, G. Rooijakkers, P.
Kemenade, E, van Steenis, B.A.

Opening

De President van de WBQA Nederland, Wim Vink, heet iedereen van harte welkom op deze algemene ledenvergadering.

Ingekomen stukken/Mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er zijn verder geen vragen/opmerkingen en zijn de notulen door eenieder goedgekeurd.

Voor het jaar 2018 willen we het gebruik  van Social Media verder uitbreiden om zo meer draagvlak te creëren om zo onze vereniging door te laten groeien tot een waardig en gewaardeerde barbecue organisatie.

Verslag Secretariaat

Vanuit het secretariaat zijn de volgende mededelingen gedaan.

 • We hebben 69 nieuwe leden mogen begroeten. Daarentegen een uitval van 27 leden.
 • In afgelopen jaar hebben wij twee jurycursussen verzorgd, welke geresulteerd in een aanwas van 35 nieuwe WBQA gecertificeerde juryleden. Iets om trots op te zijn.
 • In navolging tot vorig jaar zien we een verbetering met betrekking tot het secretariaat. Er is meer duidelijk contact met de leden voor vraag en antwoord. Dit wordt als plezierig ervaren gezien de terugkoppeling per mail aan ons.
 • Voortbordurend op de samenwerking met Fire en Food, daar wij een goede relatie hebben opgebouwd afgelopen jaar dit met vertrouwen de toekomst ingaan.

Verslag penningmeester

In samenwerking met Ron Willems is de kascontrole gedaan en goed bevonden.

Hierover worden enkele vragen gesteld door de aanwezigen en deze worden aan hen duidelijk uitgelegd door Hans van de Loo. Zodoende kan iedereen zich vinden in het verslag van de financiën. We hebben laten zien dat we “gezond”zijn. Voor 2018 hebben we wel de doelstelling om zeker te groeien in het aantal leden en meer interactie met de leden.

Terugblik 2017

Over het algemeen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar. We hebben een positieve uitwerking op ons ledenbestand en juryleden.

BBQ spektakel

We hebben op ons evenement zeer positieve reacties ontvangen. Ondanks dat er voor afgelopen geen jaarmarkt heeft plaasts gevonden, hebben wij zeker geen klachten voor wat betreft de aanloop naar ons evenement

Ledendag 2017

Op onze ledendag, op de locatie van Boerengoed te Enspijk, hebben we een wederom superleuke dag gehad waar met veel plezier op teruggekeken wordt. Op deze bizarre dag, met veel sneeuw en het afraden van verkeer op de weg, hebben velen van onze leden de moeite genomen om naar Enspijk af te reizen. Met name Jeroen Hazenbroek heeft een positieve wending gegeven aan onze ledendag, waarvoor nogmaals dank.

Jury

Onze hoofdjury, Egbert Nillesen, laat weten dat we inderdaad een mooi aantal juryleden hebben, maar deze ook uit willen breiden. Ook voor 2018 zal er een jurycursus plaatsvinden. Datum zal nader bepaald moeten worden. Ook een juryledendag zal voor komend jaar op de planning staan.

Bestuursverkiezingen

Het hele bestuur is aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar.

 • Vanwege het feit dat er zich geen kandidaat bestuursleden hebben gemeld blijven de aftredende en herkiesbare leden zitten.

Rondvraag

Ingrid Bunschoten:  Zou het een leuk item zijn in een nieuwsbrief om een “geef de pen aan..”te introduceren. Een iemand begint met zijn/haar verhaal en deelt dit middels de nieuwsbrief en kiest zijn/haar opvolgende welke een stukje over hem/haar schrijft. Zodoende krijgen we een soort “familie”en meer verbondenheid. Ik  zal dit als eerste oppakken en zie hier een leuke bijdrage in.

WBQA: Hartelijk dank voor je input en wij zullen dit zeker nader gaan bespreken en gaan uitwerken.

Leny van de Eijnden: Hoe zit het met de terugkoppel aan de bbq teams?

WBQA: Wij verzoeken onze juryleden om een commentcard in te vullen bij het jureren. Dit wordt eigenlijk nauwelijks opgepakt en zullen dit zeker oppakken in 2018.  De bbq teams hebben het nodig om een terugkoppeling te krijgen, wat zou resulteren in een verbetering va het team.

Matt Deenen: Zou er een samenwerking kunnen plaatsvinden tussen de WBQA en Ons Boerenerf? Iets met een juryledendag oid?

WBQA: Wij zullen dit nader gaan onderzoeken en op een nader te bepalen moment met eenieder delen.

Afsluiting

Als laatste wil ik jullie meegeven dat wij ten alle tijden op zoek zijn naar vrijwilligers om ons daar waar zij kunnen te helpen binnen onze vereniging. Zeker omdat we het Social Media platform meer willen gaan gebruiken zijn we op zoek naar een beheerder Social Media beleid en een organisator voor onze juryledendag.

De president van de WBQA, Wim Vink, dankt iedereen voor zijn/haar input en sluit deze vergadering.

 

 

 

0

Start typing and press Enter to search