Algemene Ledenvergadering 5 maart 2020

Beste WBQA lid,

Het bestuur van de WBQA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 maart a.s. bij Kloosterhotel La Sonnerie.

Tijdschema:

· Inloop vanaf 19.00 uur

· Aanvang 19.30 uur

· Einde ALV 21.30 uur

Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 5 maart a.s.:

Agenda:

 • Openingswoord voorzitter
 • Ingekomen stukken / mededelingen / goedkeuring notulen
 • Terugblik 2019 (ledendag / jurydag / BBQ spektakel …… )
 • Verslag penningmeester en prognose 2020
 • Verslag kascommissie
 • Voorstel nieuwe Hoofd Jury en actualiteiten t.a.v. jury
 • Samenstelling bestuur
 • WBQA 2.0
 • Rondvraag
 • Einde

Tevens stellen wij u in de gelegenheid om zelf punten aan te dragen. Deze a.u.b. voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken aan info@wbqa.nl.

Lokatie:

Kloosterhotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45, 5691 AB,
Son en Breugel, www.sonnerie.nl

In de bijlagen hieronder vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019

De ALV is alleen toegankelijk voor WBQA leden. Graag vooraf aanmelden op info@wbqa.nl. Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

WBQA Nederland


Notulen 2019:

Opening
De President van de WBQA Nederland, Wim Vink, heet iedereen van harte welkom op deze
algemene ledenvergadering.

Ingekomen stukken/Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er zijn verder geen vragen/opmerkingen en zijn de notulen door eenieder goedgekeurd.

Voor het jaar 2019 willen we het gebruik van Social Media verder uitbreiden om zo meer draagvlak te creëren om zo onze vereniging door te laten groeien tot een waardig en gewaardeerde barbecue organisatie.

In afspraak omwille de ledenvergadering 2019 is er daadwerkelijk meer interactie met onze leden en nieuwe leden ten opzichte van het vorige jaar 2018.

Verslag Secretariaat
Vanuit het secretariaat zijn de volgende mededelingen gedaan:

 • We hebben 55 nieuwe leden hebben mogen begroeten tegen een uitstroom van 20 leden.
 • In afgelopen jaar hebben wij een jury cursus , welke geresulteerd in een aanwas van 10 nieuwe certificeerde juryleden. Dit is wederom een resultaat om trots op te zijn.
 • In navolging tot vorig jaar zien we een verbetering met betrekking tot het secretariaat. Er is duidelijk meer contact met de betrokkenen als voorheen, welke als plezierig en professioneel wordt ervaren. Dit zien wij als terugkoppeling aan ons van externe partijen.
 • Voortbordurend op de samenwerking met Fire en Food, daar wij een goede relatie hebben opgebouwd afgelopen jaar dit met vertrouwen de toekomst ingaan.
 • Tevens hebben wij afgelopen jaar onze webshop geopend met leuke kleding en accessoires omtrent de WBQA. Dit heeft een positie bijdrage geleverd aan het bezoek van onze website.
 • Voor wat betreft de vraag van Ingrid Bunschoten,; dit zal nader worden onderzocht en wij komen hierop persoonlijk terug Q2

Verslag penningmeester
In samenwerking met Ron Willems is de kascontrole gedaan en goed bevonden.

Hierover worden enkele vragen gesteld door de aanwezigen en deze worden aan hen duidelijk uitgelegd door Hans van de Loo. Zodoende kan iedereen zich vinden in het verslag van de financiën. We hebben laten zien dat we “gezond”zijn. Voor 2018 hebben we wel de doelstelling om zeker te groeien in het aantal leden en meer interactie met de leden.

Terugblik 2018
Over het algemeen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar. We hebben een positieve uitwerking op ons ledenbestand en juryleden.

BBQ spektakel
We hebben op ons evenement zeer positieve reacties ontvangen. Ondanks dat er voor afgelopen geen jaarmarkt heeft plaats gevonden, hebben wij zeker geen klachten voor wat betreft de aanloop naar ons evenement.

Ledendag 2018
Op onze ledendag, op de locatie van Boerengoed te Enspijk, hebben we een wederom superleuke dag gehad waar met veel plezier op teruggekeken wordt. Wederom met de postieve inzet van onder andere Jeroen Hazenbroek heeft een mooie uitwerking laten zien, Daarentegen is er voor gezorgd dat chef kok Henrik Hansen is overgekomen vanuit Denemarken om het voorgerecht te kunnen bereiden met hulp van supertoffe enthousiaste leden , zoals Fam. Paans en Fam.Raven. Met name Jeroen Hazenbroek heeft een positieve wending gegeven aan onze ledendag, waarvoor nogmaals dank.

Jury
Onze hoofdjury, Egbert Nillesen, laat weten dat we inderdaad een mooi aantal juryleden hebben, maar deze ook uit willen breiden. Ook voor 2018 zal er een jurycursus plaatsvinden. Datum zal nader bepaald moeten worden. Ook een juryledendag zal voor komend jaar op de planning staan.

Bestuurssamenstelling:
Nieuwe bestuursleden zijn per direct voor akkoord gevonden:
Penningmeesters: Hans Dinkelberg
Evenementen: Eric Veraart (inkoop Events)
Secretaris: Hans van de Loo

Rest blijft ongewijzigd.


Rondvraag
Ingrid Bunschoten: Zou het een leuk item zijn in een nieuwsbrief om een “geef de pen aan..”te introduceren. Een iemand begint met zijn/haar verhaal en deelt dit middels de nieuwsbrief en kiest zijn/haar opvolgende welke een stukje over hem/haar schrijft. Zodoende krijgen we een soort “familie”en meer verbondenheid. Ik zal dit als eerste oppakken en zie hier een leuke bijdrage in.

WBQA: Hartelijk dank voor je input en wij zullen dit zeker nader gaan bespreken en gaan uitwerken.

Helaas hebben wij er dit jaar te weinig, iets, mee gedaan, maar lees onze reactie waar we wel degelijk iets mee moeten doen

Leny van de Eijnden: Hoe zit het met de terugkoppel aan de bbq teams?

WBQA: Wij verzoeken onze juryleden om een commentcard in te vullen bij het jureren. Dit wordt eigenlijk nauwelijks opgepakt en zullen dit zeker oppakken in 2018. De bbq teams hebben het nodig om een terugkoppeling te krijgen, wat zou resulteren in een verbetering va het team.

Tijdens het BBQ Spektakel is er door de head jugde erop gewezen dat het door de teams positief wordt ervaren om een judgecarde te schrijven

MattDeenen :Zou er een samenwerking WBQZ en ons Ons Boeenerf id?

WBQA: Wij zullen dit nader gaan onaerzoeken en op een nader te bepalen moment met eenieder delen.


Afsluiting
Als laatste wil ik jullie meegeven dat wij ten alle tijden op zoek zijn naar vrijwilligers om ons daar waar zij kunnen te helpen binnen onze vereniging. Zeker omdat we het Social Media platform meer willen gaan gebruiken zijn we op zoek naar een beheerder Social Media beleid en een organisator voor onze juryledendag.

De president van de WBQA, Wim Vink, dankt iedereen voor zijn/haar input en sluit deze vergadering.

 

 

0

Start typing and press Enter to search